Novinky a média
22.03.2017

Ing. Josef Kordík

pdf formát ke stažení

ims politika 2017

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. je společnost zaměřená na realizaci zemědělských staveb a technologií dle CZ NACE 25.72, 28.00, 33.10 a 41.20. Své činnosti společnost obchoduje dalším obchodním subjektům a koncovým zákazníkům. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených lokalit, samospráva a státní správa.
Společnosti sídlí na adrese Bohumilice 88, PSČ 384 81, kde se nachází vedení společnosti
a výrobní středisko. V provozovně Vimperk (Špidrova 44, PSČ 385 01) je druhé výrobní středisko. Realizace stavebních zakázek probíhá na jednotlivých lokalitách spravovaných objednatelem.
Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (dále jen integrovaný systém managementu, IMS).
Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto vhodně přenášet
na obchodní partnery.
Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců
ve prospěch rozvoje společnosti a snížení vlivu negativních environmentálních aspektů.
Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality i environmentu při jejich naplňování.
Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

V Bohumilicích 1. 3. 2017

Ing. Josef Kordík v. r.
Jednatel
AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.